೧೦೦೦ ಕೋಟಿ ನೆರವು: ಪ್ರಧಾನಿ ಘೋಷಣೆ

ಅತಿವೃಷಿಟ ಹಾಗೂ ಪವ್ರಾಹದಿಂದ ನಲುಗಿಹೋಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾ.ಮನವೋಹನ್‌ಸಿಂಗ್‌ ೧ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ತುರ್ತು ನೆರಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ೧೬ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪವ್ರಾಹ  ಪರಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ನು್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನರೆ ವಿ ನ  ಬರಟಿ ವ ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ...

ನೆರೆಹಾವಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರು ದಿನದ ವೇತನ

್ಡಡವಢಿಗವ ್ಧವ£ಫ್ಕೃಛ್ಧವಥಮè ್ಡಆಜಫಥವ £ಸಗಸ ಧಿಫಂವ್ರಎಸ ಡಸವಿಆಥವಗಸ ್ಭುಞಫಥವ ಷಿವಆಡವæಷಿವಢಿಙಎಸ £ಸಗವಂಫಎವ®ಪಿ ಗಫಕ್ಟ್ರಷಿವ್ಧಫ್ಕೃಗವಥವ ್ಣ®è £ರ್್ಧವಗವಗವಪಿ, ¤ಎವಂವಪಿ ಂವಪಿಆಞವ್ರಎವಥಿವ ಣ್ತಿುಆ್ಕೃ್ಸ್ರಎವಥಿವಪಿ ್ಟಗವಪಿ ್ಕೃ£ವಥವ ಂಸುಡವ£ವಂವ£ವಪಿß ¤ುಞವ®ಪಿ ಂವಪಿಪಿಆಥಫ್ಭಥಫಹಗಸ ್ಣಆಥವಪಿ ಎವಲಧಿವ ಷಿವಒಂವ ಞಫ. ಭಿ.್ಣಷಿಠಿ. ್ಟ್ರಫಆಔವಪ್ಕಿೃ ಢ್ರಣಿಥಫಹಗಸ. ಷಿವಪ್ಕಿೃಹಎಫಗವಗಸವಿಆ್ಕೃಎಸ ಂವಔಫಡವ£ಫಟ ¥ಢæವ ಢಆಎಥಿವ ಪಿವ ್ದಆಥಪಿವ ್ಕೃ£ಥವ ವ ಂುಸ ಡ£ವ ವ ಂವ£ವಪಿß ್ಟಗವಪಿ ಢಆಎವಥಿವ ್ಧಫ® ್ಧವಟಡವ ಂವಔಫಞವ®ಪಿ ಇ¯ಫ್ಫಸ...

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ತುಮಕೂರು ನಗರ ಸಭೆಯು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವ್ರದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಲು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗು ತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಳ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳಿ ದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾ...

ಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತ: ವೈ.ಎಸ್.ಆರ್.ಸೇರಿ ಐವರ ದುರ್ಮರಣ ವಿದ

ಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಹೆಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮ್ರತರ ಕೆಲವು ದೇಹಗಳು ಸುಟ್ಟು ಛಿದ್ರವಾಗಿವೆ. ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯.೫೦ ವೈ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಾಲ್ವರ ಮ್ರತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ದೇಹಗಳು ನಲ್ಲಮಲ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ರುದ್ರಕೋಟೆ...

ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಕಥೆ¥ವ್ಯಥೆ

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನ ವೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯವಿರುವುದು ಸರ್ವವೇದ್ಯ. ಕೇಂದ್ರೀಕ್ರತವಾಗಿದ್ದ ಮುದ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀ ಕರಣಗೊಳಿಸುವ ದ್ರಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೊದಲಿಗೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇ ರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮುದ್ರಿತ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಓಡಾಟ ವೊದಲಾದ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದ್ರಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾ ಲಯಗಳು...

ಆಂಧ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೆಡ್ಡಿಗ್ಡಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಕೊಂಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ೧೨ರ ವೇಳೆಗೆ ೧೫ ಗಂಟೆಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಆತಂಕ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಳ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಾಮುಲ ಅರಣ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರಬಹುದು ಎಂಬು ದಾಗಿ ಸಂಶಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿರು ಗಾಳಿ, ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯದ ದಟ್ಟಣೆಯು...

ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿರುವ ತುಮಕೂರಿಗೆ ವೋಕ್ಷವಿಲ್ಲವೇ?

ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಹಂದಿ ಜ್ವರದ ಬೀತಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ರಾಜ್ಯಧಾನಿ ಬೆಂಗ ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಜ್ವರದ ಸೋಂಕಿ ನಿಂದ ಸತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗ ಳಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ತುಮಕೂರು ನಗರ ತನ್ನ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಮಗೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯುಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸು ಮಾರು ೨.೦೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೋಗು ತ್ತಿದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೂರಾರು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ...

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ತುಟ್ಟಿ

ಶ್ರಾವಣ ಬಂದಿದೆ…! ಹಾಗೆಯೆು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು… ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿ, ಮಂಗಳಗೌರಿ ಪೂಜೆ, ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಹಬ್ಬ, ಉಪಾ ಕರ್ಮ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತ…. ಸೇರಿದಂತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದವರೆವಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯ ದಿನ ಗಳನ್ನು ನಾಮ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೆು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಎಂಬುದು...

ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ದಲಿತ ಮಕ್ಳ್ಕಳಿಗೆ ವಂಚನೆ

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಳ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿಸು ವಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಳ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮೂಹ ಇಳಿದಿರುವ ದುರಂತಮಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀ ಕರಣಕ್ಳ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಳ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು...

ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತ್ರಿಕೋ ದ್ಯಮಕ್ಳ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಖಾದ್ರಿಶಾಮಣ್ಣ ನವರಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕನ್ನಡದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೆು ನಡೆ ಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಈ ನಾಡಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನುಡಿದರು. ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್...