ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿುಯೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ

4 Comments to “ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿುಯೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ”

  1. PRABHAKARA.H says:

    very very bad group is food supply company in the state karanataka

  2. onkara murthy S R says:

    Plz givi paditara chiti

  3. shankerrao doddamani says:

    namste sir am shankerrao doddaman i

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.