`ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ / ಸಾಮಗ್ರಿ, ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಉಲ್ಲಂಘನ್ಳೆ’

ತುಮಕೂರು
*ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಪೂರೈಕೆ
ಮಾಡದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮೇಲ್ವಿ
ಚಾರಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ.

No Comments to “`ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ / ಸಾಮಗ್ರಿ, ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಉಲ್ಲಂಘನ್ಳೆ’”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.