ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ವೆಚ್ಚ

ಡಾ. ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರ ದಿಯ ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಕಳ ದೆ  ಎರಡು ವಷ ರ್ ಗಳಿಂದ  ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ದ ಹಣ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಲ್‌ನವೋಶಿ ಅಸಮಾ ಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾ ಡಿದ ಅವರು ೨೦೦೯-೧೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ೨೫೭೮.೮೩ ಕೋಟಿ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದ ರಲ್ಲಿ ೧೨೦೪.೨೫ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡು ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ೯೮೪ ಕೋಟಿ ವ್ಯಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಮ ಆಧ್ಯತಾ ಬಾಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾ ಗಿಲ್ಲ. ೨೦೧೦-೧೧ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೊಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ೫ ವರ್ಷ ಗಳ ಯೊಜನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಭಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೆರವನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುಮದು ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ೧೧೪ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ೩೯ ಅತ ್ಯ ಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರು ದ್ಯೋಗಿ ಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಯೊಜನೆಗೆ ೪೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀ ಲನಾ ಸಬಂೆs iು ಲಿ್ಲ ನಂ ಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರ  ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡು ವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡ ಲಾಗಿದೆ. ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿ ನಿಂದ ಯೊಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ ಲಾಗುಮದು ಎಂದರು.

No Comments to “ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ವೆಚ್ಚ”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.